ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Πεδία εφαρμογής με εξειδίκευση και εμπειρίαΡύθμιση Αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 4014/2011Η υποβολή φακέλων ξεκίνησε την 01 Οκτωβρίου 2011 με πρώτη καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2011. Κατόπιν και λόγω της σωρείας των ερωτημάτων από τους πολίτες καθώς και από διαφόρους επαγγελματικούς συλλόγους ανά την επικράτεια ακολούθησαν διευκρινηστικές εγκύκλιοι και περαιτέρω παρατάσεις στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.


Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της παρακάτω διαδικασίας, καθώς διαθέτει όλο το επιστημονικό δυναμικό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.


Τελευταία Νέα - παρατάσεις διαδικασίας


Για επικαιροποιημένο υλικό, τροποποιημένες ημερομηνίες ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και σχετικά νέα μπορείτε να προωθηθείτε στον σύνδεσμο του Υπ.Ε.Κ.Α


Ιστορικό / διαδικασία


Στα πλαίσια της ψήφισης του Νόμου 4014 - 21/09/11 για τη «Ρύθμιση Αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου», απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεσθεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή  χρήσης, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 28/07/2011 (με δήλωση του ιδιοκτήτη και από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες όπου θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η τακτοποίηση των αυθαίρετων, καθώς για 30 χρόνια θα μπορεί να λογίζεται ως νόμιμη κατασκευή. Με άλλα λόγια αναστέλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων και επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, μετά την καταβολή της 1ης δόσης, ενώ καταργείται η δυνατότητα που υπήρχε για κατ’ εξαίρεση σύνδεση, όπως και κάθε βεβαίωση ή απόφαση που έχει εκδοθεί και δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.  


Σε αντίθετη περίπτωση οι αυθαίρετες κατασκευές δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων για την κατεδάφισή τους, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται είναι:


 1. πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου,

 2. πρόστιμο διατήρησης 5% επί της αξίας του και επιβάλλεται για κάθε έτος από την ανέγερσή του έως την κατεδάφισή του.


Για το σκοπό αυτό μάλιστα συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) με αρμοδιότητες:


 1. τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών,

 2. την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης,

 3. τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων,                                   


ενώ οι παραπάνω δαπάνες επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη.                                                        


Να σημειωθεί πως με την υπαγωγή στη ρύθμιση δικογραφίες  που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητα απόφαση, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, τίθενται στο αρχείο.


Στην περίπτωση που οι κατασκευές ενταχθούν στη ρύθμιση και έχει περαιωθεί η διαδικασία, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής-συντήρησης, εφόσον οι εργασίες δεν αυξάνουν τον όγκο του κτιρίου.


Τέλος με την υπαγωγή δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και ανταποδοτικά τέλη.


Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από μηχανικό, καθώς ο αριθμός μητρώου μηχανικού του ΤΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο σύστημα. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται το αποδεικτικό πληρωμής του παράβολου, καθώς και το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, μέχρι τις 30/11/2011. Στη συνέχεια μέχρι 31/03/2012 κατατίθενται ηλεκτρονικά από τον μηχανικό όλα τα απαραίτητα σχέδια και διαγράμματα και υπολογίζεται το τελικό πρόστιμο. Τυχόν διαφορά του προσωρινού με το τελικό πρόστιμο συμψηφίζεται στις εναπομείναντες δόσεις ξεκινώντας από την τελευταία.


Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής θα παρέχεται έκπτωση 20%. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, θα επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα.


Το παράβολο υπολογίζεται ως εξής:


 1. €500 για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50μ² ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100μ²,

 2. €1.000 για κτίριο/χρήση άνω των 50μ² και μέχρι 100μ² ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100μ² και µέχρι 200μ²,

 3. €2.000 για κτίριο/χρήση άνω των 100μ² και µέχρι 1.000μ²,

 4. €4.000 για κτίριο/χρήση άνω των 1.000μ² και µέχρι 2.000μ²,

 5. €6.000 για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2.000μ².

  

Το πρόστιμο υπολογίζεται:


με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατοικίας επί την αντικειμενική τιμή επί 15% επί ενός συντελεστή ανάλογα με την περίπτωση του αυθαιρέτου, δηλαδή: 


Πρόστιμο = [μ²] x [αντικειμενική τιμή] x [15%] x [συντελεστής]


Ο συντελεστής ορίζεται από πίνακες ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου και είναι διαφορετικός για κάθε περίπτωση.


Δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση:  


α. αν το ακίνητο βρίσκεται:

 1. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,

 2. στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών και επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών,

 3. σε δημόσιο κτίσμα,

 4. σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,

 5. σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε παραδοσιακό οικισμό,

 6. σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή,

β. αν η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή αρχαίο ή νεότερο μνημείο,

γ. αν η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί σε κτίσμα εκτός σχεδίου, το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής,

δ. αν η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.


Δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης:


α. Αίτηση

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (εις διπλούν), η οποία περιλαμβάνει:

 1. ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη,

 2. ΑΦΜ - ΔΟΥ,

 3. αριθμό και έτος Οικοδομικής Άδειας (όπου υπάρχει),

 4. εμβαδόν και Χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,

 5. ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής,

 6. δήλωση για το αν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας, άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης,

 7. δήλωση ότι το ακίνητο δεν εμπίπτει σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ρύθμισή του.

γ. Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9,

δ. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει:

 1. περιγραφή αυθαίρετης κατασκευής,

 2. εμβαδόν και χρήση κατασκευής,

 3. δήλωση εάν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη από ευτελή υλικά,

 4. φωτογραφίες όλων των όψεων,

 5. αντίγραφο στελέχους της Οικοδομικής Άδειας (αν υπάρχει),

 6. τοπογραφικό διάγραμμα της αδείας του οικοπέδου, κάτοψη ορόφου όπου έχει γίνει η αυθαιρεσία,

 7. σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100,

 8. διάγραμμα κάλυψης για κάθε οικοδομήσιμο γήπεδο,

 9. φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής,

 10. δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση και φωτογραφίες  (για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα),

 11. μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού ( για κτίρια κοινωφελούς χρήσης),

 12. μελέτη στατικής επάρκειας και τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν (για χρήσεις πλην κατοικίας),

γ. Παράβολο

δ. Έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου της δηλούμενης κατασκευήςΤ3 Κατασκευή και Ανάπτυξη Τουρτούρας Β. Φόρη 2 Κοζάνη 501 00

T3 Construction and Development Tourtouras V. Fori 2 Kozani 50100

webmaster@tourtouras.infoόροι χρήσης

 

Τ³ - Σύμβουλοι / Μελετητές / Επιβλέποντες / Κατασκευαστές    Μηχανικοί

επίκαιρο